Ymddiriedolwr Newydd ar gyfer Cymru - New Trustee for Wales

Mae’n bleser gan Parkinson’s UK Cymru groesawu ymddiriedolwr newydd, Elaine Evans.

Parkinson’s UK Cymru are delighted to welcome their new trustee, Elaine Evans.

Mae Elaine wedi byw gyda chlefyd Parkinson ers 20 mlynedd. Mae’n llysgennad rhagweithiol ac ymroddedig, yn gwirfoddoli gyda llawer o swyddogaethau sy’n cefnogi’r elusen a phobl eraill sydd wedi eu heffeithio gan glefyd Parkinson, yma yng Nghymru ac ar draws y DU. 

Dywedodd Ana Palazon, Cyfarwyddwr Gwlad ar gyfer Cymru:

"Bydd Elaine yn dod â rhinweddau i’r Bwrdd ac rwy’n edrych ymlaen yn fawr at weithio’n agos gydag Elaine yn ei rôl newydd."

Dywedodd Elaine wrthym:

"Rwyf wrth fy modd fy mod wedi cael fy mhenodi fel Ymddiriedolwr ar gyfer Cymru.  Yn fy mywyd gwaith, roeddwn yn rheolwr cyffredinol mewn ysbyty seiciatrig yn rheoli tîm o staff iechyd a gwasanaethau cymdeithasol.  Roeddwn yn teimlo bod y profiad hwn a’r ffaith fy mod wedi byw gyda chlefyd Parkinson fy hun am 20 mlynedd, yn sgiliau da ar gyfer bwrdd yr Ymddiriedolwyr.

Mae teulu fy ngŵr yn dod o Ogledd Cymru ac rydym wedi byw yn yr ardal ers 14 blynedd. Yn ystod fy nghyfnod yng Nghymru, rwyf wedi bod yn weithredol yn y gymuned Clefyd Parkinson Cynnar ac wedi bod yn aelod o Banel Polisi’r elusen, yn ogystal â bod yn rhan o Dîm Datblygu Lleol Cymru.

Mae hwn yn gyfnod heriol iawn i fod yn ymuno â’r Bwrdd a gobeithio bydd fy mhrofiad o gymorth i mi i sicrhau bod yr elusen yn cryfhau ymhellach a bod llais cymuned Parkinson Cymru yn cael cynrychiolaeth dda ar y Bwrddd."

Rydym i gyd, ar hyd a lled Cymru, yn dod ynghyd i groesawu Elaine i’r swydd.

 

Elaine has lived with Parkinson's for  20 years. She is a proactive and dedicated ambassador, volunteering to many functions supporting the charity and other people affected by Parkinsin's, here in Wales and across the UK. 

Ana Palazon, Country Director for Wales said:

"Elaine will bring great qualities to the  Board, and I very much look forward to working closely with Elaine in her new role."

Elaine told us:

"I am delighted to have been appointed as the Trustee for Wales. In my working life I was a general manager in a psychiatric hospital managing a team of health and social services staff. I felt this experience and having lived with Parkinson's for 20 years myself were good skills to bring to the board of Trustees.

My husband's family come from North Wales and we have lived in the area for 14 years. During my time in Wales I have been very active in the Parkinson's community from setting up a Young Onset Parkinson's Group, to being a member of the charity's Policy Panel as well as the part of the Wales Local Development Team.

This is a very challenging time to be joining the Board and I hope that my experience will help me to ensure that the charity strengthens even further and that the voice of the Wales Parkinson's community is well represented on the Board."

All of us across Wales, join in welcoming Elaine to the role.