Parkinson’s outpatient clinic saved! Achub clinig claf allanol Parkinson’s! ​​

Working closely with local volunteers, Parkinson's UK Cymru has successfully campaigned to save a Parkinson's outpatient clinic on the brink of closure.

Yn gweithio’n agos gyda gwirfoddolwyr lleol, mae Parkinson's UK Cymru wedi ymgyrchu’n llwyddiannus i achub clinig claf allanol Parkinson’s a oedd ar fin cau.

The clinic serves the densely populated communities of Neath Port Talbot in South Wales. For the last year and a half, the clinic has had a question mark over its future.

This was due to a range of factors, from the imminent retirement of the consultant specialising in Parkinson's, to uncertainty over funding for administrative support.

Rachel Williams, Policy, Campaigns and Communications Manager for Parkinson's UK Cymru says:

"We're delighted with this result. The issues weren't straightforward but perseverance has paid off."

Campaigning to save the clinic

Rachel tells us:

"The input and experiences of local people affected by Parkinson’s were an integral part of campaigning to save the clinic. Working with members of Neath Port Talbot local group, we raised our concerns repeatedly.

"People living locally were at risk of having to travel long distances to see a consultant and having their care further fragmented with their Parkinson's nurse located separately to the specialist.

"We gathered evidence, engaged with the local assembly member, and arranged a face to face meeting with the decision makers."

Tony Hillier, coordinator of the Neath Port Talbot local group and patient representative on the partnership group tells us:

"As people with Parkinson's often struggle when it comes to travel, it's vital to have a clinic 'on our doorstep' where people can be seen by a specialist."

 

Mae’r clinig yn gwasanaethu’r cymunedau dwysaf eu poblogaeth yng Nghastell-nedd Port Talbot yn Ne Cymru. Am y flwyddyn a hanner diwethaf, mae dyfodol y clinig wedi bod yn ansicr. Roedd hyn oherwydd amrywiaeth o ffactorau cymhleth - gyda’r ymgynghorydd sy’n arbenigo mewn Parkinson’s ar fin ymddeol ac ansicrwydd ynghylch cyllid ar gyfer cymorth gweinyddol - roedd pob un ohonynt yn heriol i ddatod.

Meddai Rachel Williams, Rheolwr Polisi, Ymgyrchoedd a Chyfathrebu Parkinson’s UK Cymru: "Rydym wrth ein bodd gyda’r canlyniad. Doedd y materion ddim yn syml ond mae dyfalbarhad wedi talu ar ei ganfed."

Sut wnaethom ni ymgyrchu?

Dywedodd Rachel: "Roedd mewnbwn a phrofiadau pobl leol yr effeithiwyd arnynt gan Parkinson's yn rhan annatod o ymgyrchu i achub y clinig. Gan weithio gydag aelodau o grŵp lleol Castell-nedd Port Talbot, fe wnaethom ni fynegi ein pryderon dro ar ôl tro.

"Roedd pobl sy'n byw'n lleol mewn perygl o orfod teithio pellteroedd hir i weld ymgynghorydd a’u gofal yn ddarniog pellach gyda’u Nyrs Arbenigol Parkinson’s wedi'u lleoli ar wahân i'r arbenigwr.

"Fe wnaethom gasglu tystiolaeth, ymgysylltu â'r Aelod Cynulliad lleol, a threfnu cyfarfod wyneb yn wyneb gyda'r rhai sy'n gwneud penderfyniadau."

Meddai Tony Hillier, cydlynydd grŵp lleol Castell-nedd Port Talbot a chynrychiolydd claf ar y grŵp partneriaeth: "Gan fod pobl â Parkinson’s yn aml yn ei chael hi'n anodd teithio, mae'n hanfodol cael clinig 'ar ein carreg drws’ lle gall arbenigwr weld pobl."

 

For more information about this campaign contact Rachel Williams [email protected].

Am fwy o wybodaeth am yr ymgyrch hon cysylltwch â Rachel Williams [email protected].