Llwyddiant yr ymgyrch: cymeradwyo Opicapone i gael ei ddefnyddio yng Nghymru

Bydd pobl â chlefyd Parkinson yng Nghymru bellach yn gallu cael y cyffur opicapone yn haws.

People with Parkinson's in Wales will now be able to access the drug opicapone more easily.

Yn Gymraeg:

Ym Mawrth 2019, roedd ein hymgyrch i’r cyffur gael ei gymeradwyo gan Grŵp Strategaeth Meddyginiaethau Cymru Gyfan (AWMSG) dros dro, yn llwyddiannus. Ers hynny, rydym wedi brwydro’n llwyddiannus i opicapone fod ar gael yng Nghymru yn barhaol.

Rheoli symptomau clefyd Parkinson

Mae Opicapone yn gyffur ar gyfer clefyd Parkinson a elwir yn atalydd COMT.  Defnyddir y cyffuriau hyn ar y cyd â levodopa i’w helpu i weithio’n well.

Nid yw atalwyr COMT yn helpu i reoli symptomau clefyd Parkinson ar eu pen eu hunain; mae’n rhaid eu defnyddio gyda levodopa.  Gallant fod yn addas ar gyfer rhai pobl sydd yn canfod nad yw eu dos o levodopa yn gweithio’n ddigon hir.

Mae rhai pobl â chlefyd Parkinson yn canfod nad ydynt yn gallu dioddef mathau eraill o atalydd COMT, neu efallai nad ydynt yn gweithio’n dda iddyn nhw.  Mae cymeradwyo opicapone yng Nghymru’n rhoi dewis amgen o gyffur sydd yn hybu levodopa i bobl â chlefyd Parkinson.

Ein llwyddiant

Fe wnaethom rannu profiadau pobl â chlefyd Parkinson pan mae eu meddyginiaeth yn pylu ac o effaith defnyddio opicapone, gyda’r AWMSG cyn ac ar ôl i’r cyffur gael ei gymeradwyo dros dro.

Fe wnaeth un o’n cefnogwyr, sydd wedi byw gyda chlefyd Parkinson am fwy na 10 mlynedd, grynhoi’r ffordd yr oeddent yn teimlo am allu cael Opicapone:

“Mae’n offeryn defnyddiol yn y bocs offer ac mae angen yr holl offer y gallwn gael gafael arnynt arnom ni (pobl â chlefyd Parkinson).”

Trwy rannu profiadau pobl â chlefyd Parkinson, roeddem yn gallu cyflwyno achos cryf dros wneud opicapone ar gael ar gyfer pobl â’r cyflwr yng Nghymru.

Dywedodd Rachel Williams, Rheolwr Polisi, Ymgyrchoedd a Chyfathrebu Parkinson's UK Cymru:

"Rydym yn falch iawn bod opicapone bellach ar gael yn barhaol ar gyfer y bobl hynny allai gael budd ohono.  Rydym yn hynod ddiolchgar i’r holl bobl hynny sydd wedi rhannu eu profiadau, gan alluogi gwneuthurwyr penderfyniadau i ddeall yn llawn sut brofiad yw byw gyda chlefyd Parkinson a phwysigrwydd cael dewis o opsiynau triniaeth."

Mynediad ar draws y DU

Cymru yw’r wlad gyntaf yn y DU i wneud opicapone ar gael ar gyfer y rheiny sydd ei angen ar draws pob bwrdd iechyd.  Efallai bydd pobl â chlefyd Parkinson yn Lloegr yn gallu cael gafael arno trwy siarad â’u hymgynghorydd neu nyrs clefyd Parkinson.  Nid yw’r cyffur wedi cael ei gymeradwyo ar gyfer ei ddefnyddio yn yr Alban na Gogledd Iwerddon eto.

Ymuno â’r Rhwydwaith Ymgyrchoedd

Bob mis mae cefnogwyr yn helpu trwy lofnodi deiseb, cwblhau arolwg neu anfon ebost at wneuthurwr penderfyniadau.  Cymerwch ran neu gallwch gael gwybod am ein hymgyrchoedd diweddaraf yng Nghymru trwy ymuno â’n Rhwydwaith Ymgyrchoedd.
 

In English:

In March 2019, we successfully campaigned for the drug to be approved by the All Wales Medicines Strategy Group (AWMSG) on a temporary basis. Since then, we’ve successfully fought for opicapone to be available in Wales permanently. 

Controlling Parkinson’s symptoms

Opicapone is a Parkinson's drug known as a COMT inhibitor. These drugs are used alongside levodopa to help it work better.

COMT inhibitors do not help to manage the symptoms of Parkinson's on their own; they must be used with levodopa. They may be suitable for some people who find their dose of levodopa is not working for long enough.

Some people with Parkinson's find they cannot tolerate other types of COMT inhibitor, or they may not work so well for them. The approval of opicapone in Wales gives  people with Parkinson's an alternative levodopa-boosting drug..

Our success

We shared the experiences of people with Parkinson's when their medication wears off and of the impact of using opicapone with the AWMSG before and after the drug was temporarily approved. 

One of our supporters, who has lived with Parkinson's for more than 10 years, summed up how they felt about being able to have access to Opicapone:

“It’s a useful tool in the toolbox, and we [people with Parkinson’s] need access to all the tools we can get.”

By sharing experiences of people with Parkinson’s, we were able to make a strong case for opicapone to be made available for people with the condition in Wales.

Rachel Williams, Policy, Campaigns and Communications Manager for Parkinson's UK Cymru, said:

"We are really pleased that opicapone is now permanently available as an option for those people who may benefit from it. We are extremely grateful to all those people who shared their experiences, enabling decision makers to fully understand what it’s like to live with Parkinson’s, and how having access to a choice of treatment options is so important."

Access around the UK

Wales is the first UK country to make opicapone available for those who need it across all health boards. People with Parkinson’s in England may be able to access it by speaking to their consultant or Parkinson’s nurse. The drug has yet to be approved for use across Scotland or Northern Ireland.

Join the Campaigns Network

Every month supporters help by signing a petition, completing a survey or emailing a decision maker. Get involved or keep up to date with our latest Wales campaigns by joining our Campaigns Network.