Llwyddiant yr ymgyrch: cymeradwyo Opicapone yng Nghymru / Campaign success: Opicapone approved in Wales

Bydd pobl â chlefyd Parkinson yng Nghymru bellach yn gallu cael y cyffur Opicapone yn haws.

People with Parkinson's in Wales will now be able to access the drug Opicapone more easily.

LLWYDDIANT YR YMGYRCH

Ymgyrchodd Parkinson's UK i sicrhau ei bod yn haws cael y cyffur. Rydym o’r farn y bydd yn galluogi pobl sydd yn byw gyda chlefyd Parkinson i gael mwy o ddewis o ran yr opsiynau triniaeth sydd ar gael iddynt.

Tan nawr, mae’r diffyg polisi clir ar gyfer ei ddefnyddio yng Nghymru wedi golygu loteri côd post o ran pwy allai gael Opicapone. Roedd oedi hefyd o ran ei ddarparu ar gyfer y rheiny oedd yn cael ei ddefnyddio.

Rheoli symptomau clefyd Parkinson

Mae Opicapone yn gyffur ar gyfer clefyd Parkinson a elwir yn ataliwr COMT, defnyddir y cyffuriau hyn ar y cyd â levodopa i’w helpu i weithio’n well.

Nid yw atalwyr COMT yn helpu i reoli symptomau clefyd Parkinson eu hunain – mae’n rhaid eu defnyddio gyda levodopa. Gallant fod yn addas ar gyfer rhai pobl nad yw eu dos o levodopa yn gweithio iddynt am ddigon hir.

Mae rhai pobl â chlefyd Parkinson yn canfod na allant ddioddef mathau eraill o atalwyr COMT, neu efallai nad ydynt yn gweithio cystal iddynt. Mae cymeradwyo Opicapone i gael ei ddefnyddio yn GIG Cymru yn golygu bod opsiwn arall bellach i bobl â chlefyd Parkinson roi cynnig arno.

Ein hymgyrch

Fe wnaethom rannu profiadau pobl â chlefyd Parkinson pan mae effaith eu meddyginiaeth yn pylu ac effaith pobl eraill sy’n defnyddio Opicapone.

Rhannodd un o’n cefnogwyr, sydd wedi byw gyda chlefyd Parkinson am 9 mlynedd:

"Mae wedi lleddfu’r adegau anodd yn ystod y dydd, rwyf wedi sylwi bod gwahaniaeth.  Mae wedi gwneud byd o les i mi.”

Dywedodd rhywun arall, sydd wedi byw gyda chlefyd Parkinson am 11 mlynedd:

“Rwy’n credu ei fod wedi helpu’r cryndod a’r holl symptomau eraill.  Yn hytrach na bob dydd, rwy’n teimlo fy mod ond yn cael symptomau bod ychydig ddiwrnodau.”

Galluogodd eu profiadau ni i gyflwyno achos cryf i gorff y GIG a gytunodd y gellir gwneud Opicapone ar gael i’w ddefnyddio am 12 mis i ddechrau, er mwyn casglu tystiolaeth am ei effeithiolrwydd.

Dywedodd Rachel Williams, Rheolwr Polisi, Ymgyrchoedd a Chyfathrebu Parkinson's UK Cymru:

"Rydym yn falch bod Opicapone bellach ar gael fel opsiwn ar gyfer y bobl hynny a allai gael budd ohono trwy broses gomisiynu Interim Cymru’n Un.”

“Fodd bynnag, mae natur y polisi’n golygu bod y penderfyniad hwn ond yn berthnasol am 12 mis. Edrychwn ymlaen at wneud gwaith pellach gyda phobl sydd yn byw gyda chlefyd Parkinson er mwyn ymgyrchu i wneud hwn yn benderfyniad parhaol.”

Mynediad ar draws y DU

Cymru yw’r wlad gyntaf yn y DU i wneud Opicapone ar gael ar gyfer y rheiny sydd ei angen ar draws pob bwrdd iechyd. Mae mynediad yn Lloegr yn weddol, ac nid yw’r cyffur wedi cael ei gymeradwyo ar gyfer ei ddefnyddio ar draws yr Alban a Gogledd Iwerddon.

Gallwch gymryd rhan neu gael y wybodaeth ddiweddaraf am ein hymgyrchoedd yng Nghymru trwy ymuno â’r Rhwydwaith Ymgyrchoedd.

Campaign success

Parkinson's UK campaigned to make access to the drug easier. We think it will enable people living with Parkinson's to have greater choice in the treatment options available to them.

Until now, the lack of a clear policy for its use in Wales meant a postcode lottery of who could access Opicapone. There were also delays in making it available to those who had been were granted access to it.

Controlling Parkinson’s symptoms

Opicapone is a Parkinson's drug known as a COMT inhibitor, these drugs are used alongside levodopa to help it work better.

COMT inhibitors do not help to manage the symptoms of Parkinson's on their own – they must be used with levodopa. They may be suitable for some people who find their dose of levodopa is not working for long enough.

Some people with Parkinson's find they cannot tolerate other types of COMT inhibitor, or they may not work so well for them. The approval of Opicapone for use within NHS Wales means there is now another option for people with Parkinson's to try.

Our campaign

We shared the experiences of people with Parkinson's when their medication wears off and of the impact of others using Opicapone.

One of our supporters, who has lived with Parkinson's for 9 years, shared:

"It's smoothed out the blips in my day, I’ve noticed a difference. It’s done me the world of good."

Another, who has lived with Parkinson's for 11 years, commented:

"I believe it's helped my tremor and all the other symptoms. Rather than every day I feel I only have symptoms every few days."

Their experiences enabled us to make a strong case to the NHS body who agreed that Opicapone can be made available for use for 12 months initially, to gather evidence about its effectiveness.

Rachel Williams, Policy, Campaigns and Communications Manager for Parkinson's UK Cymru, said:

"We are pleased that Opicapone is now available as an option for those people who may benefit from it via the One Wales Interim commissioning process.

"However, the nature of the policy means this decision only applies for 12 months. We look forward to working further with people living with Parkinson's to campaign to make this a permanent decision."

Access around the UK

Wales is the first UK country to make Opicapone available for those who need it across all health boards. Access in England is getting better. The drug has yet to be approved for use across Scotland or Northern Ireland.

Get involved or keep up to date with our latest Wales campaigns by joining our Campaigns Network.