Parkinson's UK Cymru

Rydym ar gael i bawb sy’n cael eu heffeithio gan Parkinson's yng Nghymru.

Chwiliwch am gefnogaeth yn eich ardal chi, pwy i gysylltu â nhw, a sut i gymryd rhan.

Coronafirws a Parkinson's

Rydym ar gael i chi. Os bydd angen cyngor ar coroafirws, neu sut i gadw mewn cysylltiad trwy’r amser heriol hwn, rydym ar gael i’ch helpu.

Helpwch ni i sicrhau cymorth hanfodol

Oherwydd argyfwng coronafeirws, mae dros filiwn o bobl â chlefyd Parkinson, aelodau o’r teulu, ffrindiau a gofalwyr yn y DU ein hangen yn fwy nag erioed.

Gallwch ein helpu i ddatblygu cymuned ar-lein ar gyfer pobl sydd wedi eu hynysu, darparu mwy o ddosbarthiadau ymarfer corff pwrpasol, a hybu gallu ein llinell gymorth.

Cynghorwyr lleol yng Nghymru

Mae cynghorwyr lleol Parkinson's yn cynnig gwybodaeth unigol a chefnogaeth i bobl sy’n dioddef o Parkinson’s, ac i’w teuluoedd a’u gofalwyr.

 

Slice title
Cysylltu â ni

Item text

I wneud ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â:

Neu ysgrifennwch at: Parkinson's UK Wales/Cymru, Maritime Offices, Woodland Terrace, Maesycoed, Pontypridd CF37 1DZ.

  Item text

  I gael cyfarwyddiadau am sut i godi arian, a chefnogaeth wrth wneud hynny:

  Bethan Palfrey, Swyddog Codi Arian Cymru
  Ffôn: 0344 225 9835
  E-bost: [email protected]

  Mae’r rhai sy’n codi arian dros yr achos yn trefnu amrywiaeth fawr o ddigwyddiadau a gweithgareddau er budd Parkinson’s UK gan gefnogi unigolion a grwpiau cymunedol wrth iddynt godi arian.

  Cymrwch olwg ar ein syniadau am sut i drefnu digwyddiadau codi arian - beth allech chi ei wneud?

  Item text

  Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am wasanaethau lleol Parkinson’s, neu rannu unrhyw bryderon, cysylltwch â:

  • Suzanne Marchment, Rheolwr Datblygu De Cymru
   Ffôn: 0300 123 3671
   E-bost: [email protected]
  • Dawn McGuinness, Rheolwr Datblygu Gogledd a Chanol Cymru
   Ffôn: 0344 225 3713
   E-bost: [email protected]

  Mae ein rheolwyr datblygu ardal yn nodi anghenion lleol cymuned Parkinson’s. Maent yn gweithio gyda phobl â Parkinson’s, aelodau o'r teulu, gofalwyr, ein rhwydwaith grwpiau lleol, gwirfoddolwyr a gweithwyr proffesiynol iechyd a gofal cymdeithasol i ganfod bylchau mewn gwasanaethau.

  Rydym yn datblygu ac yn darparu ystod o weithgareddau, gan ategu'r gwasanaethau a gynigir gan ein rhwydwaith grwpiau lleol. I ddarganfod beth sy'n digwydd neu'n cael ei gynllunio yn eich ardal chi, cysylltwch â'n rheolwyr datblygu ardal.

  Item text

  Os oes gennych gwestiwn am ein hymgyrchoedd yng Nghymru:

  • Rachel Williams, Campaigns, Rheolwr Ymgyrchoedd, Polisi a Chyfathrebu Cymru
   Ffôn: 0344 225 3715
   E-bost: [email protected]

  Mae ein swyddog Polisi ac ymgyrchoedd yn gweithio er mwyn sicrhau fod lleisiau’r 6,000 o ddioddefwyr Parkinson’s yng Nghymru, a’u teuluoedd a’u gofalwyr, yn cael eu clywed yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru a chan Llywodraeth Cymru.  

  Ymunwch â’n Rhwydwaith Ymgyrchu heddiw.

  Item text

  Os oes gennych ddiddordeb mewn gwirfoddoli yng Nghymru, chwiliwch drwy ein cyfleoedd gwirfoddoli, neu cysylltwch â:

  • Rebecca Lydon, Cydlynydd Gwirfoddolwyr De Cymru
   Ffôn: 0344 225 3714
   E-bos: [email protected]
  • Emily Owen, Cydlynydd Gwirfoddolwyr Gogledd a Chanol Cymru
   Ffôn: 0344 225 3684
   E-bos: [email protected]

  Gwirfoddolwyr sy’n rhedeg ein rhwydweithiau lleol, yn codi arian, a llawer iawn mwy na hynny.  Byddwn yn eich cefnogi er mwyn sicrhau fod eich profiad o wirfoddoli ar ein rhan yn un cadarnhaol.

  Item text

  HYFFORDDIANT

  Chwilio drwy’r cyfarwyddiadur hyfforddi

  Fel rhan o Rwydwaith Rhagoriaeth Parkinson’s UK, mae ein tîm addysg yn cynnig cefnogaeth ac yn galluogi gweithwyr proffesiynol ym maes iechyd a gofal i ddeall clefyd Parkinson’s, a thrwy hynny, wella eu ffordd o’i drin.

  Item text

  Ar gyfer ymholiadau’r wasg, cysylltwch â:

  • Rachel Williams, Rheolwr Ymgyrchoedd, Polisi a Chyfathrebu Cymru
   Ffôn: 0344 225 3715
   E-bost: [email protected]
  Item text

  Rydym yn cyhoeddi ystod o adnoddau mewn ieithoedd eraill, gan gynnwys Cymraeg.

  Item text

  Gallwch gadw mewn cysylltiad â’n gweithgareddau yng Nghymru drwy’n tudalen Facebook.

  Cefnogaeth ychwanegol

  Cronfa ddata ydy Dewis Cymru sy’n cynnwys pob sefydliad lleol a chenedlaethol allai gynnig help neu wasanaeth ichi.  Gallwch ei ddefnyddio i chwilio yn eich ardal am gymorth a chefnogaeth wrth ymdrin â phroblemau fel rheoli arian neu ofalu am rywun.

  Newyddion Cymru Hydref 2019

  Wales News Autumn 2019 English
  Newyddion Cymru Hydref 2019 Cymraeg