First Younger People Event for South Wales - Digwyddiad Pobl Iau Cyntaf ar gyfer De Cymru

The Local Development Team in South Wales are holding a Younger People with Parkinson's Information and Support Event in 2019. The first one in the area.

Mae'r Tîm Datblygu Lleol yn Ne Cymru yn cynnal Digwyddiad Gwybodaeth a Chymorth i Bobl Iau gyda Parkinson yn 2019. Yr un cyntaf yn yr ardal.

The event will include informal sessions and workshops including:

 • information on driving
 • benefits and employment
 • speech and language
 • grants
 • research
 • talking to children about Parkinson's
 • looking after yourself as a family supporter
 • hints and tips on living well with Parkinson's
 • exercise as a form of medicine

It is also a great opportunity to connect informally with lots of other younger people with Parkinson's and their families living in the area.

This is for people under 65 years of age, affected by Parkinson's, and living in the South Wales area.

It is being held at the Jury’s Inn Hotel, Cardiff, on Friday 12 April 2019, 10am-5pm.

 

Bydd y digwyddiad yn cynnwys sesiynau anffurfiol a gweithdai yn cynnwys:

 • gwybodaeth am yrru
 • buddion a chyflogaeth
 • lleferydd ac iaith
 • grantiau
 • ymchwil
 • siarad â phlant am Parkinson
 • gofalu amdanoch eich hun fel cefnogwr teulu, cyngor ac awgrymiadau ar fyw'n dda gyda chlefyd Parkinson
 • ymarfer corff fel math o feddyginiaeth

Mae hefyd yn gyfle gwych i gysylltu yn anffurfiol â llawer o bobl iau eraill â Parkinson a'u teuluoedd sy'n byw yn yr ardal.

Mae hyn ar gyfer pobl dan 65 oed, a’u heffeithiwyd gan glefyd Parkinson, ac sy'n byw yn ardal De Cymru.

Fe'i cynhelir yng Ngwesty Jury's Inn, Caerdydd ar ddydd Gwener 12 Ebrill, 10yb-5yp

 

To find out more go to Eventbrite

I ddarganfod mwy ewch at Eventbrite